Soviet infantry fighting on the Sredniy peninsula, 1943.

Soviet infantry fighting on the Sredniy peninsula, 1943.